1. FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn är Feministiska Juriststudenter Uppsala.

2. FÖRENINGENS SÄTE

Föreningens säte är Uppsala.  

3. FÖRENINGENS SYFTE

Föreningens syfte är:

  • att verka för att främja normkritik och ett genusperspektiv på juristprogrammet vid Uppsala universitet och därutöver inom juristbranschen och i den juridiska diskussionen i övrigt.

  • att verka för att främja ett inkluderande studieklimat på juristprogrammet vid Uppsala universitet

  • att fortbilda oss själva i feministiska frågor och normkritik

  • att utgöra ett diskussionsforum för dessa frågor.

4. VERKSAMHETENS BEDRIVANDE

Feministiska Juriststudenter Uppsala är en partipolitiskt och religiöst obunden feministisk organisation. Föreningen utgår ifrån det feministiska grundantagandet att olika maktordningar samverkar och skapar ojämlikhet, diskriminering och förtryck. Föreningen ska verka för att synliggöra och motarbeta dessa maktordningar utifrån erkännandet av alla människors lika värde.

5. MEDLEMSKAP

Var och en som respekterar föreningens stadgar och som har påbörjat sin juristutbildning vid Uppsala Universitet äger rätt att bli medlem. Om årsmötet fastställt en medlemsavgift är betalning av denna ett krav för medlemskap. Medlemskapet går ut fem år efter att medlemmen registrerats.

Övriga som respekterar föreningens stadgar har möjlighet att bli stödmedlemmar genom betalning av den av årsmötet fastställda medlemsavgiften. Stödmedlemmar har till skillnad från ordinarie medlemmar ingen rösträtt, och har endast rätt att ta del av föreningens arbete i den mån styrelsen bestämmer.

Utträde ur föreningen sker genom att medlemmen personligen meddelar styrelsen om hen önskar utträda.

6. MEDLEMSAVGIFT

Årsmötet fastställer årligen medlemsavgiften.

7. UTESLUTNING

En medlem eller styrelseledamot får endast uteslutas om den motarbetar föreningens intressen eller uppenbart skadat föreningens syften.

Beslut om uteslutning av medlem eller styrelseledamot får inte fattas förrän denne fått ta del av de omständigheter som föranlett frågan om uteslutning, samt fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, minst 7 och max 14 dagar.  

Beslut om uteslutande av medlem fattas enhälligt av styrelsen och kan överklagas till årsmötet. I beslutet ska skälen för uteslutning samt vad den uteslutne ska iaktta för att överklaga redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet är fattat.

Överklagande av styrelsens beslut samt fråga om uteslutande av styrelsemedlem avgörs av årsmötet. I beslutet ska skälen för uteslutningen redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet är fattat.

8. BESLUTANDE ORGAN

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls senast den sista februari.

9. ÅRSMÖTE

9.1 Kallelse

Kallelse till årsmöte ska tillställas samtliga ordinarie medlemmar personligen senast tre veckor före årsmötet. Av kallelsen ska framgå tid och plats för mötet samt preliminär föredragningslista.

9.2 Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar är: motioner, propositioner, valberedningens förslag på kandidater till utlysta poster, revisorsberättelse, ekonomisk berättelse, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska lämna skriftliga yttranden angående inkomna motioner.

Årsmöteshandlingarna samt styrelsens yttranden ska hållas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

9.3 Rösträtt

Vid årsmötet äger föreningens medlemmar som är närvarande rätt att rösta. Stödmedlemmar äger inte rätt att rösta. Styrelseledamot får inte delta i omröstning om styrelsens ansvarsfrihet eller val av revisor.

9.4 Mötesprotokoll

Mötesprotokoll ska föras. Mötesprotokollet justeras av de av årsmötet utsedda protokolljusterarna samt av mötesordförande. Mötesprotokollet ska finnas tillgängligt för medlemmarna inom två veckor efter mötet.

9.5 Vid ordinarie årsmöte ska följande frågor behandlas

1.  Mötets öppnande.

2.  Fastställande av röstlängd.

3.  Val av mötesordförande, sekreterare och protokolljusterare. Protokolljusterarna assisterar mötesordföranden i rösträkningen.

4.  Mötets stadgeenliga utlysande.

5.  Fastställande av dagordningen.

6.  Behandling av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

7.  Behandling av ekonomisk berättelse samt balans- och resultaträkning för det gångna verksamhetsåret.

8.  Behandling av revisorsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

9.  Prövning av ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.         Fastställande av kommande årets verksamhetsplan och fastställande av budget.

11.         Fastställande av medlemsavgift.

12.         Behandling av medlemmarnas motioner och styrelsens propositioner.

13.         Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret:

a. Ordförande

b. Vice ordförande

c. Kassör

d. Upp till fyra styrelseledamöter

e. Två suppleanter

14.         Val av övriga poster som styrelsen bestämmer. Valbar är den som är medlem i föreningen.

15.         Val av revisor samt revisorssuppleant.

16.         Val av valberedning, minst två personer.

17.         Fastställande av rätt att teckna föreningens firma.

18.         Övriga frågor.

19.         Mötets avslutande.

9.6 Omröstningsregler och beslutsfattande

Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag för beslut om ändring av stadgarna (se p.14) och upplösning av föreningen (se p.15) som fattas med 2/3 majoritet.

Beslut fattas med acklamation. Votering och sluten omröstning kan ske om en medlem så begär.

Om det vid personalval endast finns en kandidat, väljes denne med acklamation om inte röstberättigad medlem begär sluten omröstning. Finns flera kandidater till en post, skall valet förrättas med sluten omröstning. Val av ordförande förrättas alltid med sluten omröstning.

Vid lika röstetal vid val avgör lotten. Vid lika röstetal i andra frågor ska en andra omröstning ske. Om röstetalet fortfarande är lika bifalls det förslag som biträds av styrelseordföranden. Om styrelseordföranden ej är röstberättigad avgör lotten.

10. EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när en majoritet av styrelsen anser det påkallat. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte om en 1/3 av föreningens ordinarie medlemmar eller revisorn så skriftligen begär.

Kallelse till extra årsmöte ska tillställas samtliga ordinarie medlemmar personligen senast två veckor före årsmötet. Av kallelsen ska framgå tid och plats för mötet, preliminär föredragningslista samt motiv för mötet.

Vid extra årsmöte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.

11. VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR

Verksamhetsåret sammanfaller med räkenskapsåret och omfattar tiden den första januari till den sista december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.  

12. STYRELSEN

Föreningen ska ha en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, kassör och upp till fyra ordinarie ledamöter. Det ska också finnas två styrelsesuppleanter.

Styrelsen är beslutsmässig vid minst ordföranden eller vice ordföranden samt tre ledamöters närvaro. Suppleant kan inte göra styrelsen beslutsmässig. Beslut fattas med enkel majoritet. Om röstningen blir oavgjord är ordförandens röst utslagsgivande.

Styrelsen ansvarar för föreningens budget och löpande förvaltning och ska verkställa av årsmötet fattade beslut. Styrelsen har kompetens att besluta i alla frågor å föreningens vägnar, såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar eller beslutas av årsmötet.

Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen med pågående juristutbildning vid Uppsala Universitet. Undantag kan göras för den som har ett tillfälligt uppehåll från juridikstudierna.

En styrelsemedlem kan avsäga sig sitt uppdrag. En av suppleanterna ska då inträda i styrelsen. Den som i första hand varit styrelsesuppleant längst och i andra hand varit medlem i föreningen längst ska ges företräde att träda in i styrelseledamotens roll.

Styrelsesuppleant har inte rösträtt vid fulltalig styrelse. Den som i första hand varit styrelsesuppleant längst och i andra hand varit medlem i föreningen längst ska ges företräde att träda in i frånvarande styrelseledamots roll.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen prövas på ordinarie årsmöte. Styrelseledamot som avgått under verksamhetsåret kan endast hållas ansvarig för den period som ledamoten varit verksam i styrelsen.

Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens ekonomi.

12A. ÖVRIGA POSTER

Årsmötet utser övriga poster som styrelsen bestämmer. Om en förtroendevald för någon av dessa poster avgår i förtid, får styrelsen välja en ersättare för posten.

13. VALBEREDNING

Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på styrelse, styrelsesuppleanter, revisor, revisorssuppleant, valberedning samt övriga av styrelsen utlysta poster. Den som är valberedare får ej samtidigt vara styrelsemedlem eller inneha annan förtroendepost inom föreningen.

14. REVISION

Revisor utses av årsmötet. Den som är revisor får ej samtidigt vara styrelsemedlem eller inneha annan förtroendepost inom föreningen.

Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för innevarande verksamhetsår och räkenskapsår. Revisionsberättelsen ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.

Styrelsen ska tillhandahålla revisorn de föreningshandlingar som revisorn önskar ta del av, närhelst revisorn begär.

15. ÄNDRING AV STADGAR

Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte eller extra årsmöte som särskilt kallats härför. Förslag härom insänds minst 2 veckor före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. För förslagets antagande krävs 2/3 majoritet av avgivna röster

Den nya stadgetexten ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka innan mötet.  

16. UPPLÖSNING

Upplösning kan endast ske vid årsmöte eller extra årsmöte som särskilt kallats härför. Förslag härom insändes minst 2 veckor före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster. Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar en ideell organisation vars verksamhet överensstämmer med föreningens syften.